Ձեռներեցություն առարկայի ծրագիր

  ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝  ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ`   ԱՀ-Ձ-5-17-001   ՆՊԱՏԱԿԸ Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործնական հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու…